"Łączą nas góry"

Świdnica, Fundacja Ładne Historie

97 750

Status: W realizacji

Celem zadania jest promocja zdrowia oraz aktywnego stylu życia wśród osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową i ich rodzin.
Zadanie polega na organizacji wycieczek górskich dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową oraz przeszkoleniu kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi z zakresu pierwszej pomocy. Aktywizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PREWENCYJNEGO:

Przedmiotem zadania prewencyjnego jest stworzenie jesienią (wrzesień - październik) 2019 r. wspólnej oferty na spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością ruchową i osób zdrowych z ich otoczenia (rodzin i opiekunów). Zorganizowanie dla nich wycieczek górskich, które stanowią nie tylko niezwykłą i bardzo wartościową okazję do rehabilitacji ruchowej i integracji społecznej, ale też promują aktywną formę wypoczynku, jaką jest rodzinna wyprawa w góry. Na górskim szlaku każdy jest równy wobec przyrody czy innych ludzi.

Dlatego też to właśnie turystyka górska jest jedną z form rehabilitacji, która pozwala skupić się na możliwościach, a nie na ograniczeniach.

Drugim równie istotnym elementem projektu jest wsparcie kompetencyjne otoczenia społecznego tych osób oraz wolontariuszy, opiekunów i animatorów związanych z projektem, poprzez zorganizowanie dla nich profesjonalnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
medycznej, w tym zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych z wycieczkami górskimi. Do udziału w szkoleniach dodatkowo zaprosimy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, który jest partnerem projektu.

Adresatami zadania prewencyjnego są mieszkańcy województwa dolnośląskiego, w tym osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na terenie województwa. Wycieczki górskie zostały zaplanowane w szczególny sposób, tak aby umożliwiały pełny, a przy tym bezpieczny i komfortowy, udział osób z wysokim stopniem niepełnosprawności. Zapewnimy przy tym specjalistyczny sprzęt, umożliwiający udział w zaplanowanych działaniach oraz profesjonalną opiekę osób o adekwatnym i bogatym doświadczeniu i kompetencjach w zakresie organizowania podobnych wydarzeń.

W ramach zadania prewencyjnego zorganizujemy 4 wycieczki górskie, w tym dwie wycieczki dla rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością ruchową oraz dwie wycieczki dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej ze Szklarskiej Poręby i Jaszkotli, w których łącznie weźmie udział 40 osób niepełnosprawnych oraz 80 osób z ich otoczenia oraz 4 profesjonalne szkolenia z
zakresu pierwszej pomocy, w których łącznie weźmie udział 80 osób. W ramach zadania chcemy również zakupić część sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do zapewnienia bezpiecznego i komfortowego udziału osób niepełnosprawnych w wycieczkach, w tym
atestowanych wózków, które umożliwiają transport osoby niepełnosprawnej na trasach górskich.

Udało nam się nawiązać współpracę ze studentami fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Niezwykle ważnym faktem jest, że opiekunowie zostali wyłonieni spośród członków koła górskiego OLIMP, posiadają doświadczenie letnie oraz zimowe w górach niskich oraz wysokich, a dodatkowo część z nich pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi jako wolontariusze w
różnych organizacjach.
Zadanie angażuje podmioty z całego województwa, umożliwiając w ten sposób wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nimi i wzajemne uczenie się. W realizację zadania będą zaangażowane różnorodne podmioty z lokalnego otoczenia społecznego, będzie również zorganizowany międzypokoleniowy wolontariat. W ramach zadania zostanie przeprowadzona diagnoza otoczenia społecznego i ewaluacja prowadzonych działań.

CELE PROJEKTU
Głównym celem zadania jest promocja zdrowia oraz aktywnego stylu życia wśród osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową i ich rodzin poprzez pomoc tym osobom w przełamywaniu barier i zmniejszeniu ograniczeń dotyczących aktywnych form spędzenia wolnego czasu oraz zapewnieniu ku temu możliwie bezpiecznych warunków.

Cele szczegółowe:
1. Aktywizacja ruchowa i społeczna dzieci i młodzieży dotkniętych wysokim stopniem niepełnosprawności ruchowej zamieszkujących w województwie dolnośląskim. 
2. Promocja aktywnego stylu życia oraz wzrost zaangażowania mieszkańców województwa dolnośląskiego w działania na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych. 
3. Wzmocnienie kompetencyjne osób zdrowych angażujących się we współpracę z osobami niepełnosprawnymi.
4. Stworzenie przystępnych i komfortowych warunków umożliwiających niepełnosprawnym ruchowo mieszkańcom Dolnego Śląska korzystanie z aktywnej formy wypoczynku i rehabilitacji jaką jest turystyka górska.

Istnieje coraz większe zainteresowanie turystyką osób niepełnosprawnych w naszym regionie, gdzie są ku temu dobre warunki. Mimo to na szlakach rzadko można spotkać osoby niepełnosprawne - sprzęt do uprawiania tej formy sportu jest drogi i brakuje wypożyczalni takiego sprzętu. Projekt przyczyni się do aktywizacji, integracji i poprawy jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w otoczeniu. 

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte przez realizację zadania:
1. Opracowanie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w niepełnosprawnością w postaci szczegółowych planów wycieczek pieszych i rowerowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – opracowanie 4 tras wycieczek górskich.
2. Organizacja wycieczek górskich z trasami i programem uwzględniającym potrzeby osób z niepełnosprawnościami - 4 wycieczki górskie.
3. Aktywizacja społeczna i ruchowa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów - Liczba uczestników projektu w osobach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: 40 osób. Liczba opiekunów uczestników projektu: ok.80 osób.
4. Promocja aktywnych form integracji społecznej w postaci Internetowych relacje z wycieczek zamieszczonych na stronach fundacji i profilu FB wydarzenia, na profilu FB oraz Youtube - Liczba opisowych relacji zamieszczonych na stronie fundacji i profilu FB wydarzenia:4 relacje.
5. Zaangażowanie mieszkańców województwa dolnośląskiego w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Liczba osób zaangażowanych w działania: 30 osób (w tym 15 osób, które dotychczas nie angażowały się we współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
6. Stworzenie zaplecza społecznego umożliwiającego bezpieczne korzystanie przez osoby niepełnosprawne (i nie tylko) z aktywnych form wypoczynku poprzez przeszkolenie z zasad pierwszej pomocy 80 osób.
7. Poszerzenie zaplecza technicznego w postaci specjalistycznego sprzętu górskiego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup 2 specjalistycznych wózków.

Dzięki temu na stałe zwiększą się nasze możliwości w zakresie obsługi podobnych wycieczek,
dzięki czemu w przyszłości, również po zakończeniu projektu, będziemy mogli zapewnić udział
osób niepełnosprawnych w organizowanych przez nas cyklicznie działaniach.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529