„NIE PANIKUJ – kampania na rzecz zagrożeń terrorystycznych”

Bielsko-Biała

5 000

Status: Zrealizowane

Stowarzyszenie POLSKA-ŚWIAT - upowszechnia wiedzę na temat właściwych i bezpiecznych zachowań w obliczu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych. 

Kampania edukacyjna NIE PANIKUJ ma na celu:

- eliminowanie niebezpiecznych zachowań społecznych w obliczu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych,
- podniesienie świadomości w sferze obywatelskiej
- kształtowanie właściwych postaw w zakresie prawidłowego reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne w tym podczas podróży, imprez masowych oraz dużych skupisk ludzi
- przeciwdziałanie występowaniu paniki, promowanie stosowania i respektowania zasad postępowania w razie ataków terrorystycznych

W projekcie zaplanowano działania:
- opracowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej prowadzonej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, TV) oraz sieci Internet ( w tym w mediach społecznościowych) skierowanej do ogółu społeczeństwa, w tym uczestników podróży zagranicznych oraz imprez masowych i dużych skupisk ludzi
- organizację debaty publicznej
- organizację warsztatów dla pracowników oświaty zaangażowanych w edukację z zakresu bezpieczeństwa
- organizację warsztatów dla uczniów
- dystrybucję materiałów informacyjnych kampanii przy użyciu nowoczesnych technologii (w tym e-learningu oraz mediów społecznościowych) oraz tradycyjnych metod
- promocję i reklamę treści projektu w mediach tradycyjnych (prasa, radio, TV) Internecie (w tym media społecznościowe), publicznie (podczas imprez masowych oraz outdoor)

Terroryzm w obecnej dobie jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa.
Ataki terrorystyczne są coraz bardziej spektakularne co wpływa destrukcyjnie na psychikę społeczeństwa i powoduje destabilizację jego struktury. Dlatego też tak istotnym i zasadnym jest w praktyce podejmowanie wszelkiego rodzaju działań ukierunkowanych na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie właściwego reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne.
Terroryzm nie jest podobnie jak przestępczość zjawiskiem, które uda się całkowicie wyeliminować. Nie można liczyć na to, że nasze działania przyniosą „zwycięstwo w wojnie z terroryzmem” ale z pewnością znacząco utrudnią terrorystom życie, wobec czego warto wdrażać i propagować w społeczeństwie zachowania i procedury, które z jednej strony pomogą właściwie reagować na zagrożenie terrorystyczne a z drugiej zminimalizują częstotliwość występowania zamachów i ograniczą ich negatywne skutki.

W odniesieniu do powyższego wskazać należy na konieczność prewencyjnego kształtowania w społeczeństwie umiejętności postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego w ramach promowania znajomości metod sytuacyjnego i społecznego zapobiegania zamachom terrorystycznym poprzez edukację czyli przekazywanie wiedzy na temat postępowania w obliczu zagrożenia terrorystycznego.
Pozwoli to w efekcie na podniesienie poziomu świadomości społecznej i zwiększenie zaangażowania społecznego m.in. na płaszczyźnie lokalnej (zwiększenie bezpieczeństwa własnego obywateli i ich otoczenia) oraz uzyskanie pomocy społeczeństwa w tworzeniu systemu walki z terroryzmem.
To społeczeństwo kreuje bezpieczeństwo. Od tego jak zostanie ono przygotowane do przeciwstawiania się zagrożeniom terrorystycznym, zależeć będzie w dużej mierze jego przetrwanie i dalszy rozwój, dlatego tak ważnym jest na co zwracano już uwagę zwiększenie świadomości społecznej w zakresie właściwego reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne.
Działaniami objęty zostanie ogół społeczeństwa w tym głównie środowisko oświaty – nauczyciele, dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz uczestnicy imprez masowych (meczów piłki nożnej oraz siatkowej) i podróży zagranicznych. Łącznie przewiduje się, że treści kampanii zostaną skierowane bezpośrednio do minimum 15000 odbiorców. Pośrednio, działaniami medialno-reklamowymi objętych zostanie ok 50 000 odbiorców.
 

Projekt zostanie prowadzony wspólnie z zaproszonymi do wsparcia działań Instytucjami:
Kolejami Śląskimi, Automobilklubem Śląskim, Klubem, Sportowym TS PODBESKIDZIE, Klubem Sportowym BBTS oraz BKS Bielsko-Biała, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Miejskim Zarządem Oświaty w Bielsku-Białej pozwolą wzmacniać i utrwalać przekaz zagadnień kampanii, ułatwiając dotarcie z treściami do uczestników i zwiększając kompetencje kadry odpowiedzialnej za edukację z zakresu treści kampanii na terenie placówek oświatowych, uczestników imprez masowych oraz podróży zagranicznych.
Podpisana została umowa na realizację zadania publicznego z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
378