Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej dla dzieci i młodzieży w Grębiszewie

Zamienie

35 154,75

Status: W realizacji

Projekt zakłada utworzenie miejsca propagowania kultury fizycznej, gdzie dziadkowie wraz z wnuczkami i rodzicami będą spędzać bezpiecznie czas. Będzie to miejsce spotkań edukacyjnych, które umożliwi naukę właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia lub udzielania pierwszej pomocy. To pierwsze tego typu miejsce na obszarze gminy Mińsk Mazowiecki. Współpraca z OSP pozwoli na prowadzenie zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy i i prewencji innych zagrożeń.

Celem realizacji zadania jest utworzenie bezpiecznego i rodzinnego miejsca dla dzieci i mieszkańców miasta. Siłownia plenerowa posłuży propagowaniu aktywności fizycznej wśród mieszkańców, a nowy plac zabaw będzie bezpiecznym miejscem dla dzieci. 

Pomysłodawcami tej inicjatywy są mieszkańcy Grębiszewa przy współpracy ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zamienia. Jest to zatem inicjatywa oddolna wychodząca się od ludzi którzy najlepiej znają lokalne potrzeby oraz mają chęć do współpracy. Wspólnie określony pomysł jest długofalowym planem działań lokalnych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w szczególności dzieci, rodziców i seniorów, którzy w sposób szczególny narażeni są na zagrożenia w różnych sferach życia.  

Obecnie nie ma takiego miejsca do bezpiecznej zabawy, które zapewniłoby bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Co więcej bliskość drogi krajowej nr 50, która przebiega przez miejscowość stanowi istotny element zagrożenia dla dzieci. Bezpieczny plac zabaw wyposażony m.in. w amortyzujące podłoże, będzie miał silne oddziaływanie prewencyjne w kontekście zagrożenia wypadkami komunikacyjnymi z udziałem pieszych.  

Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa we współpracy z OSP Zamienie. Strażacy będą prowadzili w miejscu wspólnych spotkań rożne formy edukacji, m.in.: ćwiczenia, pokazy i warsztaty dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w celu nabycia prawidłowych nawyków zachowania w danej sytuacji zagrożenia.  

Głównymi tematami będzie przeciwdziałanie zagrożeniom jakie najczęściej występują w miejscu zamieszkania, zabawy i pracy (czad, pożar, zalanie, wypadek komunikacyjny, zasłabnięcie). Podjęte zostaną ćwiczenia edukacyjne w celu wyrobienia właściwych nawyków dotyczących alarmowania służb ratowniczych oraz ułatwienia im pracy w razie takiej potrzeby. 

Ostatnim elementem będzie nauka pierwszej pomocy tak aby każdy z uczestników posiadał umiejętność pomocy zarówno sobie jak i osobom, z którymi mieszka czy pracuje. 

Istotnym aspektem realizacji przedmiotowego zadania będzie wspólny udział w zajęciach prewencyjnych, będącymi okazją do międzypokoleniowej współpracy na rzecz wspólnego jak i osobistego bezpieczeństwa. Obecnie to dziadkowie pełnią codzienną opieką nad dziećmi, gdy rodzice są w pracy. Może to nieść za sobą całe spektrum niebezpieczeństw. Dlatego, tak istotne jest zapewnienie bezpiecznego miejsca do zabawy, tworzącego szansę na właściwą edukację w zakresie zajęć prewencyjnych.
Podczas nauki powiadamiania służb ratunkowych dziadkowie często nie potrafią posługiwać się nowoczesnymi telefonami. Dzieci potrafią to robić doskonale, ale nie wiedzą co i jak powiedzieć. Wspólna edukacja wpłynie na nabycie przez seniorów  umiejętności posługiwania się technologiami ICT. Tym samym podjęte zostanie działanie przeciw cyfrowemu wykluczeniu seniorów. Dzieci natomiast otrzymają wiedzę jak alarmować. Ten przykład pokazuje jak można osiągnąć efekt synergii w łatwy sposób. Należy pamiętać, że te dwie grupy  są statystycznie najbardziej narażone na wypadki jak i inne codzienne zagrożenia. 

Planowane jest także zaproszenie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, aby urządzić wykłady dotyczące różnych zagrożeń związanych z przestępstwami którym ulegają seniorzy jak np. wyłudzenia czy kradzieże „na wnuka”, okradanie niezamkniętych domów.

Propagowanie kultury fizycznej jest tak samo istotne dla dzieci, młodych jak i seniorów. Stąd połączenie placu zabaw z siłownią zewnętrzną tak, aby każdy bez względu na wiek mógł z takiej formy korzystać. To także możliwość spędzania aktywnie czasu podczas pilnowania dzieci podczas ich zabawy. Z siłowni zewnętrznej będą też korzystali strażacy z OSP aby zachować kondycję na odpowiednim poziomie, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko urazu podczas akcji ratowniczych, co stanowi istotny element działań prewencyjnych.

W celu zwiększenia zasięgu tego projektu i związanych z nim działań prewencyjnych planuje się zaproszenie do uczestnictwa w ćwiczeniach i spotkaniach uczniów z oddalonej o 4,5km Szkoły Podstawowej w Zamieniu. 

Planowana współpraca przy realizacji tego przedsięwzięcia czyli: mieszkańców, lokalnych liderów, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zamieniu i sołtysa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zamieniu, Policją i Państwową Strażą Pożarną pokazuje, że istnieją szanse na przekazanie wiedzy i działań prewencyjnych znacznej grupie osób. 

Obecnie nie ma ani jednego miejsca pełniącego podobną funkcję. Dzieci i młodzież skazane są na zabawę przed komputerem co negatywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny i fizyczny. Może prowadzić to do różnego rodzaju zagrożeń wynikających z ograniczonej aktywności fizycznej.

Harmonogram wydarzeń: 

- wrzesień  2019 – prowadzący: OSP ZAMIENIE, SOŁTYS WSI GRĘBISZEW 
Ze względu na rozpoczynjący się sezon grzewczy planowane są warsztaty i pokazy, których celem będzie nabycie prawidłowych nawyków zachowania się w następujących sytuacjach:
-  przeciwdziałanie zagrożeniom typu czad, 
- zachowanie w przypadku pożaru sadzy w przewodzie kominowym,
- zachowanie w momencie powstania pożaru oraz prewencja jego powstawania
- zachowanie w przypadku pożaru tłuszczu w domu


- październik 2019 – prowadzący: OSP ZAMIENIE, PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA w Mińsku Mazowieckim
 W ramach integracji międzypokoleniowej i przeciw wykluczeniu cyfrowemu seniorów planowane są warsztaty i ćwiczenia o następującej tematyce:
-  jak zachować się oraz alarmować straż pożarną, policję i pogotowie ratunkowe o istniejących zagrożeniach (pożar, wypadki drogowe)
- jak się zachować w trakcie akcji ratowniczej, aby ułatwić pracę służbą ratowniczym m.in. korytarz życia
- technologia ICT dla zdrowia i bezpieczeństwa


kwiecień 2020 – prowadzący: OSP ZAMIENIE
Planowane są warsztaty edukacyjne i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi oraz sobie.

maj 2020 – prowadzący: POLICJA W MIŃSKU MAZOWIECKIM
W ramach przeciwdziałania różnym zagrożeniom społecznym planowane jest zaproszenie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim do przeprowadzenia  warsztatów edukacyjnych z zakresu:
- ochrony  przed wyłudzeniami i kradzieżami na wnuczka
- zabezpieczenia się przed  włamaniem 
- zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie


czerwiec 2020 – prowadzący: SOŁTYS, RADNY, OSP ZAMIENIE
W ramach propagowania kultury fizycznej planowane są zawody sportowe w następującym zakresie:
- ćwiczenia sprawnościowe dla młodzieży i dorosłych na urządzeniach siłowni plenerowej
Planowane są także ćwiczenia z właściwego korzystania z podręcznych gaśnic. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529