Akademia Bezpiecznego Seniora

Bielsko-Biała, Stowarzyszenie ECODRIVE

23 850

Status: Wniosek złożony

W ramach Akademii planuje się organizację 30 grup po 10 osób x 4 godziny zajęć. Zajęcia w formie warsztatowej zwiększą integrację seniorów a tematyka obejmować będzie: unikanie zagrożeń, eliminowanie ryzyka zostania ofiarą przestępstwa, podstawy samoobrony, bezpieczne korzystnie z bankowości internetowej, motywacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. W działania zaangażowanych zostanie min 300 seniorów. Celem jest aktywizacja międzypokoleniowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. W projekcie weźmie udział min 300 seniorów, 200 młodych osób, 30 uczestników konferencji oraz odbiorcy działań edukacyjnych w formie e-learningu oraz PR z rejonu podbeskidzia.

Projekt ma na celu:

- upowszechnianie wiedzy na temat właściwego reagowania osób najbliższych w obliczu potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania
- kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażony jest senior
- uświadamianie seniorów o możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem
- aktywizacja seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa
- aktywizacja seniorów do inicjowania i organizowania regularnych spotkań integracyjnych i aktywności społecznych (warsztaty, spotkania, wycieczki, uprawianie aktywności fizycznej)
- angażowanie osób najbliższych (głównie osoby młode – wnuczkowie, wolontariusze) do niesienia pomocy seniorom w sferze obywatelskiej.

 

W projekcie zaplanowano:

- organizację na konferencji inaugurującej kampanię dla lokalnych grup seniorów (w tym Klubów Seniora, Klubów Akcji Katolickiej i Uniwersytetów Trzeciego Wieku) oraz osób zaangażowanych w działalność na rzecz aktywizacji seniorów i poprawy ich bezpieczeństwa celem prezentacji treści i programu kampanii oraz zainicjowania międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie realizacji treści kampanii i zwiększania zasięgu oddziaływania
- organizację Akademii Bezpiecznego Seniora na terenie woj. śląskiego i w Internecie, którego celem będzie organizacja działań (wykłady, warsztaty, szkolenia, spotkania integracyjne, edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na rzecz podnoszenia umiejętności unikania i reagowania na niebezpieczeństwa na jakie narażone są osoby starsze w życiu codziennym w obliczu zagrożeń, wykluczeniem społecznym, przestępstwem w tym cybernetycznym i przy użyciu nowoczesnych technologii, zatrucia czadem; integrowania lokalnych środowisk w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej, angażowanie młodych osób (młodzież szkolna, wolontariusze, wnuki) do międzypokoleniowej aktywności na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów i skutecznego reagowania na zagrożenie i niesienia pomocy z użyciem nowoczesnych technologii
- organizację warsztatów szkolnych dla zwiększenia zaangażowania młodzieży w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów – nauka umiejętności organizowania pomocy w tym sprawnego powiadamiania o zagrożeniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
- dystrybucję materiałów informacyjnych kampanii (ulotki,plakaty) oraz przy użyciu nowoczesnych technologii (e-learningu),
- promocję i reklamę kampanii w mediach tradycyjnych (audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe), Internecie (z wykorzystaniem mediów społecznościowych YouTube, Facebook, e-learning) oraz publicznie (outdoor, środki komunikacji publicznej).

Działania informacyjne prowadzone w ramach spotkań lokalnych Klubów Seniora, Akcji Katolickiej oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku w sposób trwały wzmocnią więzi społeczne dla zwiększania bezpieczeństwa seniorów w społecznościach lokalnych oraz niesienia pomocy sąsiedzkiej.

Projekt prowadzony wspólnie z Instytucjami: Delegaturą Śląskiego Kuratora Oświaty w Bielsku-Białej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Klubami Seniora, Oddziałami Akcji Katolickiej, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, pozwoli wzmacniać i utrwalać przekaz zagadnień kampanii, ułatwiając dotarcie z treściami do uczestników i zwiększając kompetencje kadry odpowiedzialnej za edukację z zakresu treści projektu.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
482